EUHARISTIJA – PRIČEST

Što je sakrament euharistije?
Sakramenti pokazuju da je naravni ljudski život slika Božjeg života u nama.

Rađamo se, rastemo, hranimo se. Evo kako nam to pokazuju sakramenti:

Euharistija (pričest): je središte i vrhunac svega kršćanskog života. Ona je gozba i žrtva hvale i zahvaljivanja. Na euharistiji se hranimo Tijelom Kristovim da bismo i mi poput Isusa bili kruh jedni za druge. Neki od naziva za ovaj sakrament su: Gospodnja večera, Lomljenje kruha, Spomen-čin (Gospodnje smrti i uskrsnuća), Sveta Misa… Tijelo Kristovo je hrana za život vječni. Crkva preporučuje vjernicima da primaju svetu pričest svaki put kad sudjeluju u slavlju Euharistije; a obvezuje ih da to učine barem jednom godišnje. Isus je ustanovio euharistiju na Posljednjoj večeri koju slavimo na Veliki četvrtak riječima: ‘Ovo je Tijelo moje koje će se za vas predati… ovo je kalež moje Krvi…, ovo činite meni na spomen’.

Znakovi kruha i vina, i nakon otajstvene pretvorbe u Kristovo Tijelo i Krv, i dalje označuju dobra stvorenog svijeta. Zato u prinošenju darova zahvaljujemo Stvoritelju za kruh i vino,plod “rada ruku čovječjih”, ali ponajprije “plod zemlje” i “plod trsa”, darova Stvoriteljevih. Tako u prinosu Melkisedeka, kralja i svećenika, koji je “iznio kruh i vino” (Post 14,18), Crkva vidi proročku sliku svoga prinosa.

Sveta euharistija dovršava kršćansku inicijaciju. Oni naime koji su Krštenjem uzdignuti na dostojanstvo kraljevskog svećeništva te Krizmom dublje suobličeni Kristu, po Euharistiji s čitavom zajednicom sudjeluju u samoj Gospodinovoj žrtvi. (KKC 1322)

Tko se može pričestiti?
Tko želi Krista primiti u euharistijskoj pričesti, mora biti u stanju milosti. Tko je svjestan da je sagriješio smrtno, ne smije pristupiti Euharistiji a da nije prethodno primio odrješenje u sakramentu Pokore.

Sveta pričest Tijelom i Krvlju Kristovom povećava jedinstvo pričesnika s Gospodinom, oprašta mu lake grijehe i čuva ga od teških. Primanje ovog sakramenta utvrđuje jedinstvo Crkve, otajstvenog Kristova Tijela, jer jača veze ljubavi pričesnika i Krista.

Crkva živo preporučuje vjernicima da primaju svetu pričest svaki put kad sudjeluju u slavlju Euharistije; a obvezuje ih da to učine barem jedanput u godini.